Algemene voorwaarden www.glasvezeldoek.nl

 

Macboat is gevestigd aan de Oostersingel 62 te Medemblik. E-mail: info@macboat.nl. KvK-nummer: 34230863. BTW-nummer: NL001373349B60

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verkoper: Macboat. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.glasvezeldoek.nl opdracht heeft gegeven om producten te leveren. Product: al hetgeen op www.glasvezeldoek.nl wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.

2.2 Alle gebruikers van www.glasvezeldoek.nl (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.glasvezeldoek.nl verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.

3. Algemeen

3.1 Macboat besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Macboat kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is.

3.2 Macboat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.glasvezeldoek.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

4. Offertes en overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen op www.glasvezeldoek.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.

4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.

4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

5. Prijzen en verzendkosten

5.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.glasvezeldoek.nl luiden in Euro's, zijn incl. 21% BTW en exclusief verzendkosten door heel Nederland.
Prijzen voor zending naar het buitenland op aanvraag.

5.3 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

6. Bestellen en betalen

6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit 3 betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL, vooraf overmaken of betalen bij afhalen.

6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie `vooraf overmaken` dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op rekeningnummer ABN-AMRO 54.52.09.056 t.n.v. Macboat te Medemblik. Als binnen vijf dagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.

7. Levering

7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.2 Macboat streeft ernaar minimaal een maal per week zorg te dragen voor het verzenden van bestellingen. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.

7.3 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).

7.4 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.

7.6 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet (tijdig) bezorgen van bestellingen door derden.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. De verantwoordelijkheid voor het product gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.

9. Herroeping en retourneren

9.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij www.glasvezeldoek.nl direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 7 werkdagen na ontvangst te ruilen dan wel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Retouradres: Macboat, Oostersingel 62, 1671 HC, Medemblik De kosten van het retour zenden zijn voor de koper.

9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Glasvezeldoek is bijzonder gevoelig voor vocht. Koper is verplicht om het geleverde doek - in geval van retourzending en tot het moment van retourzenden - droog en schoon op te slaan. Het doek dient ten alle tijden in (het bijgeleverde) plastic te worden bewaard. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.

9.4 Eventuele weeffouten zijn geen reden tot terugname. Deze hebben geen invloed op de kwaliteit.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 De fabrikant en handelaar wijzen iedere garantie af resp. doen geen juridisch bindende toezegging, uitdrukkelijk noch impliciet en zonder beperking, over de algemene bruikbaarheid en geschiktheid voor bepaalde doeleinden van dit product. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik of gevolgen daarvan, de omgang met en het bezit van het hier beschreven materiaal. De gebruiker moet op eigen verantwoordelijkheid controleren of het product geschikt is voor het voorziene gebruiksdoeleinde en de specifieke verwerkingsmethode van de gebruiker. De gebruiker draagt in dit geval het risico en de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de fabrikant/handelaar beperkt zich tot de vervanging van het product of de vergoeding van de kosten van het geleverde product. Het veiligheidsinformatieblad met aanwijzingen betreffende het gebruik overeenkomstig de bestemming en de veiligheid moet in acht worden genomen. Dit wordt op aanvraag gratis toegezonden.

11. Uw persoonsgegevens / privacy

1.1 Macboat draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Macboat gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.

11.2 Uw persoonlijke gegevens worden tevens gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Mocht u deze niet (meer) willen ontvangen, kunt u dat op ieder moment aangeven.

12. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Copyright

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.glasvezeldoek.nl rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Macboat. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van Macboat wordt geschonden dan zal Macboat hierop actie ondernemen.

15. Contact

Macboat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34230863. Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: info@macboat.nl of schriftelijk via: Macboat Oostersingel 62 1671 HC Medemblik

16. Akkoord en wijzigen algemene voorwaarden en disclaimer

Macboat behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden en disclaimer aan te passen. Door het gebruik maken van deze website gaat u automatisch akkoord met de meest recente disclaimer en algemene voorwaarden.

 

Macboat 2014